Giải thích cho Đảo Đá như thế nào? Nói gì khi "họ yêu cầu đồ"?