Hổ phách được hình thành như thế nào: nguồn gốc, tính chất và đặc điểm, sự thật thú vị