Kostroma, "Bạch kim" - truyền thống tốt nhất của nghệ thuật trang sức