Xu hướng mùa thu 2013: Uốn bên, Bím tóc, Tóc duỗi thẳng