Dầu cho ngọn tóc là kẻ thù chính của sự khô và dễ gãy