Trao đổi trang sức: khuôn khổ pháp lý, nghệ thuật. 18 của Luật "Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng" và các điều khoản hoàn trả